Βαρθολομαίος:

Τό ζήτημα τῆς νομικῆς προσωπικότητος τοῦ Πατριαρχείου καθώς καί ἡ ἐπαναλειτουργία τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης δέν ἔπαυσαν νά ἀποτελοῦν μόνιμο αἴτημα πρός πάντα ἁρμόδιο”

Παναγιώτατε,

Φέτος συμπληρώνετε μία εἰκοσιπενταετία στο τιμόνι τῆς Ὀρθοδοξίας. Μία γεμάτη δράση εἰκοσιπενταετία κατά τήν ὁποία λαμπρύνατε τό φῶς τοῦ Φάρου τῆς Ὀρθοδοξίας καί ἐργάζεστε ἀδιάκοπα.

Τά ἱστορικά γεγονότα στά 25 αὐτά ἔτη τῆς Πατριαρχίας σας εἶναι πολλά. Ἀκολούθως τῶν Συνάξεων τῶν Προκαθημένων, πρόσφατα ζήσαμε ἕνα ἀκόμη ἱστορικό γεγονός. Συνῆλθε ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος στήν Κρήτη. Ποιό εἶναι τό μήνυμα ποῦ θά πρέπει νά ἐξάγει ὁ κάθε Ὀρθόδοξος χριστιανός καί τί νά ἐλπίζει γιά τό αὔριο;

Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος ὑπῆρξε πράγματι ἕνα σημαντικό ἱστορικό γεγονός γιά τήν Ὀρθοδοξία. Ἡ ἴδια ἡ Σύνοδος ἔδωσε ἕνα ἠχηρό μήνυμα ἑνότητος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας παρά τίς ἀδικαιολόγητες ἀπουσίες τεσσάρων Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν, καί τόνισε γιά ἄλλη μία φορά τή Συνοδικότητα τῆς Ὀρθοδοξίας. Ὅλα ὅσα συζητήθηκαν καί ἐν Συνόδῳ ἀποφασίστηκαν, θά συνεχίζουν νά ἐπηρεάζουν ὅλους τούς Ὀρθοδόξους. Μέριμνά μας εἶναι νά ἐνημερώσουμε ὅλοι οἱ Ἐπίσκοποι τῶν κατά τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν τό ποίμνιό μας γιά τήν ἀλήθεια τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου καί νά ἐργασθοῦμε γιά τήν καρποφόρο ἐφαρμογή τῶν ἀποφάσεών της. Ὅπως ἀναφέραμε καί στό μήνυμα τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου: «Βασική προτεραιότητα αὐτῆς ὑπῆρξε ἡ διακήρυξη τῆς ἑνότητος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Στηριγμένη στή θεία Εὐχαριστία καί τήν Ἀποστολική Διαδοχή τῶν Ἐπισκόπων, ἡ ὑφισταμένη ἑνότητα εἶναι ἀνάγκη νά ἐνισχύεται καί νά φέρνει νέους καρπούς. Ἡ Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία εἶναι Θεανθρώπινη κοινωνία, πρόγευση καί βίωση τῶν Ἐσχάτων ἐντός τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Ὡς μία διαρκής Πεντηκοστή εἶναι ἀσίγαστη προφητική φωνή, παρουσία καί μαρτυρία τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ τῆς ἀγάπης».

Αὐτό πού σίγουρα μπορεῖ νά ἐλπίζει ὁ κάθε Χριστιανός γιά τό αὔριο εἶναι ἕνας κόσμος μέ περισσότερη εἰρήνη, δικαιοσύνη, σεβασμό τῶν ἀνθρωπίνων ἐλευθεριῶν καί μία βαθύτερη κατανόηση τῆς Χριστιανικῆς πίστεως, στά πλαίσια τῆς πατερικῆς διδασκαλίας καί τῆς παραδοσιακῆς ἀγαπητικῆς διαθέσεως γιά τόν συνάνθρωπο.


Στά εἰκοσιπέντε αὐτά ἔτη οἱ ἐπαφές μέ τήν Καθολική Ἐκκλησία ἔχουν γίνει ὅλο καί περισσότερες. Οἱ συναντήσεις σας μέ τόν Πάπα εἶναι πλέον σύνηθες φαινόμενο. Πῶς ἐπετεύχθη αὐτή ἡ πρόοδος; Τί μπορεῖ κανείς νά περιμένει; Θά δοῦμε σύντομα τόν Χριστιανισμό καί πάλι ἑνωμένο;

Ἀπό τήν ἡμέρα τῆς ἐνθρονίσεως τοῦ Πάπα Φραγκίσκου, στήν ὁποία γιά πρώτη φορά παρευρέθη Οἰκουμενικός Πατριάρχης, εἴχαμε τήν εὐκαιρία νά συζητήσουμε καί νά θέσουμε νέες βάσεις στήν ἤδη ἀγαστή συνεργασία τῶν δύο Ἐκκλησιῶν. Ἔκτοτε ἀκολούθησαν οἱ συναντήσεις μας τόσο στά Ἱεροσόλυμα ὅσο καί στό Φανάρι ἀλλά καί προσφάτως στή Μυτιλήνη καί στήν Ἀσίζη. Εἶναι πραγματικά πολύ σημαντική ἡ προσωπική ἐπικοινωνία τῶν ἀνθρώπων καί ὁ μακαριστός προκάτοχός μας Πατριάρχης Ἀθηναγόρας, ἀνέφερε χαρακτηριστικά «ἐλᾶτε νά κοιταχτοῦμε”, στό πνεῦμα τῶν λόγων τοῦ Ἀποστόλου Παύλου “πρόσωπο πρός πρόσωπο” (Α´ Κορινθ. 13,12).

ΟΛΗ Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΧΩ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ