Οι κ.κ. Λάκης Βίγκας και Γεώργιος Παπαλιάρης, πρόεδροι κοινοτικών ευαγών  ιδρυμάτων μας, συναντήθηκαν την 1η Μαρτίου 2017 στην Πόλη με τον υπουργό οικονομικών κ. Naci Ağbal, θέτοντας υπόψη του ζητήματα φορολογικών διατάξεων που διέπουν τα μειονοτικά βακούφια. Παρακάλεσαν τον υπουργό να εξετάσει το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και να προβεί, όπου είναι δυνατόν, σε μεταρρυθμίσεις τέτοιες που θα ανακουφίσουν τις κοινότητες. Ο κ. Ağbal έδειξε έντονο ενδιαφέρον υποσχόμενος ότι θα μελετήσει το θέμα.